تولد تولد♪ تولدت مبارک مبارک مبارم♪ تودلت♪ مبارک … !! … !! ♪♪
بیا بندازیم♪ امشب یه عکس♪ یادگاری … !! … !! ♪♪
همین شب♪ که شگفتی مثل♪ گل بهاری … !! … !! ♪♪
تولد♪ تولد تولدت مبارک مبارک♪ مبارم تودلت♪ مبارک … !! … !! ♪♪
اشک♪ شادی شمع و ♪نگاه کن … !! … !! ♪♪
که ♪واست میچکه♪ چیکه چیکه … !! … !! ♪♪
کام همرو ♪بیا شیرین ♪کن … !! … !! ♪♪
بیا♪ کیک و ببر تکه♪ تکه … !! ♪♪
تولد تولد تولدت مبارک مبارک♪ مبارم تودلت مبارک … !! ♪♪
بیا بندازیم♪ امشب یه عکس یادگاری … !! ♪♪
همین شب که شگفتی مثل گل بهاری … !! ♪♪
تولد تولد تولدت مبارک مبارک♪ مبارم تودلت مبارک … !! ♪♪
اشک شادی ♪شمع و نگاه کن … !! ♪♪
که واست میچکه چیکه♪ چیکه … !! ♪♪
کام همرو ♪بیا شیرین کن … !! ♪♪
تولد تولد تولدت مبارک
مبارک مبارک تولدت مبارک

دلت شادو لبت ♪ خوش چو گل پر خنده باشی … !! ♪♪

بیا شمعارو فوت کن صد سال♪ زنده باشی … !! ♪♪

هرکسی که ♪ امشب تولدشه مبارک … !! ♪♪

مبارک مبارک♪ تولدش مبارک … !! ♪♪

تولد تولد تولدت مبارک … !! ♪♪

مبارک مبارک تولدت مبارک
بیا کیک و ببر تکه تکه … !! ♪♪
و امروز ♪دوباره متولد می شوی و شمع ها ♪ که سهم توست از زندگی … !! ♪♪
و ستاره هائی که♪ به میهمانی آمده اند و شکوفه هائی که دوباره♪ خواهند شکفت … !! ♪♪
و عطری که نصیب پروانه هاست و تو سهم♪ من از تمام زندگی … !! ♪♪
تولدت مبارک … !! ♪♪
امروز روز توست … !! ♪♪
روز میلادت دنیا تبسم ♪کرده است امروز با یادت … !! ♪♪
امروز بی شک اسمان ابی ترین ابیست … !! ♪♪
چرخ و فلک همچون دلم درگیر♪ بی تابیست … !! ♪♪
تولدت مبارک … !! ♪♪
دانلود ریمیکس شاد تریبال عارف کی بهتر از تو
میلاد تو شیرین ترین ♪ بهانه ایست که می توان با آن … !! ♪♪
به رنجهای زندگی هم دل بست … !! ♪♪
و در میان این روزهای شتابزده ♪ عاشقانه تر زیست … !! ♪♪
میلادتو معراج ♪ دستهای من است … !! ♪♪
وقتی که عاشقانه تولدت را شکر ♪ می گویم … !! ♪♪
آرزو می کردم♪ که درجشن میلادت تک ستاره آسمان♪ چشمانت باشم … !! ♪
تا در آغوشت طولانی ترین♪ شبم را تقدیمت کنم … !! ♪♪
و درکلبه انتظارت بوسه هایم♪ را میهمانت … !! ♪♪
تولدت مبارک … !! ♪♪
یک سبد احساس♪ را با تو قسمت می کنم … !! ♪♪
در شب میلاد تو جان نثارت ♪ می کنم … !! ♪♪
می نشینم ♪ در برت با تو صحبت می کنم … !! ♪♪
داغ،لبهای تو را بوسه باران ♪ می کنم … !! ♪♪
و امروز ♪دوباره متولد می شوی ♪ و شمع ها ، که سهم توست ♪ از زندگی … !! ♪♪
و ستاره هائی ♪که به میهمانی ♪ آمده اند و شکوفه هائی که ♪دوباره خواهند شکفت … !! ♪♪
و عطری که ♪ نصیب پروانه هاست و ♪ تو سهم من از تمام ♪ زندگی … !! ♪♪
تولدت مبارک … !! ♪♪
امروز روز ♪توست…..روز میلادت دنیا تبسم ♪ کرده است امروز با ♪ یادت… … !! ♪♪
امروز بی شک ♪ اسمان ابی ترین ابیست ♪ چرخ و فلک همچون دلم درگیر ♪بی تابیست … !! ♪♪
تولدت مبارک… … !! ♪♪
میلاد تو ♪ شیرین ترین بهانه ایست که ♪ می توان با آن … !! ♪♪
به رنجهای زندگی ♪ هم دل بست … !! ♪♪
و در میان ♪ این روزهای شتابزده ♪ عاشقانه تر زیست … !! ♪♪
میلادتو معراج دستهای ♪ من است … !! ♪♪
وقتی که ♪ عاشقانه تولدت را ♪ شکر می گویم … !! ♪♪

آرزو می کردم ♪ که درجشن میلادت ♪تک ستاره آسمان چشمانت ♪ باشم … !! ♪♪
تا در آغوشت طولانی ترین ♪ شبم را تقدیمت کنم… !! … !! ♪♪
و درکلبه ♪ انتظارت بوسه هایم ♪ را میهمانت ! … !! ♪♪
تولدت مبارک … !! ♪♪
دانلود ریمیکس شاد تریبال عارف کی بهتر از تو

یک سبد ♪ احساس را ، با تو قسمت ♪ می کنم … !! ♪♪
در شب میلاد تو ، ♪جان نثارت می کنم … !! ♪♪
می نشینم ♪ در برت ، با تو صحبت ♪ می کنم … !! ♪♪
داغ،لبهای تو را ، بوسه ♪ باران می کنم … !! ♪♪
زیبایی دلت رابه رخ آسمان میکشم تا کمتر به مهتابش بنازد
‍ تکرار حضورت
گلبرگ هاى شقایق را به سجده وا می دارد
ومن سرمست از آمدنت
ترانه بودنت را مى سرایم…
نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا باد
بهار حسن تو بی آفت از خزان ها باد
همواره شمع وجود تو روشنایی بخش
همیشه روشنیت گرم و محفل آرا باد
زادروزت مبارک
میدانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریك گفته اند شاید واژه های تبریك آنها را زیباتر بوده اند اما با عشقی را كه من به همراه تبریكم روانه قلب مهربانت میكنم قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شكفتن غنچه های مهربانیست با تمام وجود دوستت دارم
تولدت مبارك دوست گلم